Jak napisać uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia?

Mając na koncie zaległości z tytułu zaległości w spłacie zobowiązań, warto podjąć się konkretnych działań w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji. Długi mogą wprowadzić konsumenta w poważne tarapaty, których warto próbować uniknąć. Wartościowym sposobem może być rozłożenie długu na raty. 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia?

Popadnięcie w zaległości finansowe to problem, z którym nieustannie zmagają się tysiące Polaków. Według statystyk Krajowego Rejestru Długów z listopada 2018 roku, ponad 2,5 miliona Polaków mają nieuregulowane należności na łączną kwotę 45 miliardów złotych1. Wielu konsumentów wpada w takie tarapaty nagle, pochodzące z różnych źródeł i wynikające z różnych przyczyn.

Niekiedy są to niespłacane na czas chwilówki, których termin uregulowania okazał się zbyt restrykcyjny. Inni mają problemy z terminową spłatą rat np. leasingu, zakupionego towaru na raty lub zaciągniętego kredytu bankowego.

Do rejestru dłużników wpisać można nawet tych, którzy nie spłacają na czas czynszu, nie płacą alimentów lub mają na koncie nieuregulowane faktury.

Dlaczego konsumenci wpadają w tarapaty finansowe? Jedni źle oceniają swoje możliwości finansowe, nie przewidując np. nagłych wydatków z powodu choroby, awarii sprzętu domowego i innych wydarzeń losowych.

Inni tracą pracę, przez co ich kondycja finansowa ulega załamaniu. Jeszcze inni stają się dłużnikami z powodu niedokładności, niesumienności lub celowego, nieuczciwego działania.

Problem z terminową spłatą zobowiązania – i co dalej?

Niezależnie od wspomnianych przyczyn, warto robić wszystko, aby uniknąć poważnych konsekwencji wynikających z nieterminowej spłaty zobowiązania. Do najważniejszych z nich, należy rozpoczęcie przez wierzyciela czynności windykacyjnych mających na celu skutecznie wyegzekwować należną kwotę zobowiązania. Poprzedzane są one często naliczaniem karnych odsetek, których kwota rośnie proporcjonalnie do kolejnych dni trwania zadłużenia.

Jeśli kroki windykacyjne w postaci wysyłania monitów lub przekazania sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej nie poskutkują, konieczne może okazać się przekazanie sprawy sądowi. Ten, oprócz sądowego nakazu spłaty zadłużenia, może też zarządzić egzekucję komorniczą. Ta wiązać będzie się z konfiskatą cennych części majątku dłużnika na poczet spłaty zobowiązania, która w zależności od sumy należności – może okazać się rozległa.

Poza wyżej wspomnianymi działaniami, wierzyciele mogą też wprowadzić dane do Krajowego Rejestru Długów lub innych rejestrów Biur Informacji Gospodarczej. Dane o nieterminowej spłacie mogą ponadto pojawić się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Może to utrudnić nie tylko uzyskanie w przyszłości kredytu lub pożyczki, ale nawet towaru na raty, samochodu na leasing lub wynajem, a nawet oferty abonamentowej u operatora,

Zabiegaj o rozłożenie długu na raty

Mając na względzie wyżej opisane konsekwencje, warto podjąć się rozsądnych działań w celu ich uniknięcia. Wprawdzie karne odsetki za zadłużenie zazwyczaj są naliczane już od pierwszego dnia w opóźnieniu spłaty, jednak szybka reakcja dłużnika i chęć wyciągnięcia ręki do współpracy z pewnością ograniczą skalę działań wymierzonych w celu bezkompromisowej egzekucji należności. Jaki sposób warto rozważyć w celu uniknięcia poważnych konsekwencji braku spłaty zobowiązania?

Warto rozważyć wystąpienie do wierzyciela z wnioskiem o rozłożenie długu na raty. W ten sposób nie tylko wykaże się chęć pokojowego rozwiązania sprawy, ale i udokumentuje swoją chęć do spłaty zobowiązania. Drogą negocjacji, obie strony mogą ustalić dogodne warunki spłaty zadłużenia w formie rat, co zresztą jest w interesie zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

Wierzyciel uzyska w ten sposób gwarancję pozasądowego otrzymania zaległej płatności i zapewnienie, że pieniądze zostaną przez konsumenta zwrócone. Dłużnik z kolei poprzez wniosek o rozłożenie długu na raty uniknie widma nie tylko dalszego trwania windykacji, ale i innych, dalszych konsekwencji (egzekucji komorniczej). Jeżeli dług zostanie w pełni spłacony, będzie mógł nawet ubiegać się o usunięcie swoich danych z rejestru dłużników, co poprawi zdolność kredytową.

Przeczytaj także: Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Jak napisać wniosek o spłatę ratalną zadłużenia?

W rozłożeniu długu na raty często pośredniczą wyspecjalizowane w takich przypadkach firmy windykacyjne, działające niezależnie wobec obu stron sporu. Konsument może jednak samodzielnie przygotować wniosek już w domu. Należy mieć na względzie jedynie najważniejsze, kluczowe informacje potrzebne do wypełnienia tego dokumentu. Poznajmy je.

Wniosek o spłatę ratalną zadłużenia musi zawierać następujące informacje.

  • Tytuł informujący o rodzaju wniosku, tzn. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty.
  • Dane wnioskującego. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu i numer sprawy zadłużenia (jeśli go dłużnik zna).
  • Dane adresata wniosku. Jeśli jest nią firma windykacyjna (co to jest windykacja), należy podać dane na temat jej nazwy, adresu i miejscowości. Jeśli z kolei pismo jest kierowane bezpośrednio do dłużnika to należy również, wpisać niezbędne informacje na jego temat.
  • Wniosek należy rozpocząć od zdania, w którym wyraża się chęć rozłożenia istniejącego długu na raty. Należy podać kwotę długu, czas jego trwania i zobowiązanie, z jakiego braku spłaty on wynika.
  • Następnie należy przedstawić swoją propozycję spłaty istniejącego długu. Warto podać np. ilość rat i sumę, jaka nie byłaby dla dłużnika obciążeniem, gwarantując sumienną spłatę zaległości finansowej.
  • Na końcu niezbędny jest podpis, data i miejscowość, w której sporządzono wniosek.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia? Wzór

Czy wyżej wspomniane informacje to wszystko? Nie. Oprócz zdania, w którym wnioskuje się o rozłożenie długu i propozycji sposobu ratalnej spłaty długu niezbędne jest też sformułowanie uzasadnienia. Piszemy je niżej, jako ostatnią niezbędną część wniosku o spłatę ratalną zadłużenia. W uzasadnieniu należy przykuć wagę do merytorycznie i wnikliwie opisanego powodu, z jakiego nie jest się w stanie spłacić zobowiązania w pierwotnie ustalonej formie.

Konsument musi uargumentować swoją prośbę, dlatego fragment ten jest tak ważny. Przykładowo, w elemencie tym napisać można, że konsumenta zmotywowało do złożenia wniosku załamanie sytuacji finansowej z powodu utraty pracy lub innych czynników powodujących załamanie się sytuacji finansowej i/lub życiowej. Wskazane jest dołączenie skanu stosownych dokumentów. Przykładowo, może to być wypowiedzenia z pracy. Inna możliwość – faktury na drogie leki, których koszty zakupu doprowadziły do wspomnianego pogorszenia kondycji finansowej.

Warto też wspomnieć swoich miesięcznych wydatkach, innych zobowiązaniach (rachunki) i ewentualnej rodzinie na utrzymaniu, co podobnie – wskazane będzie potwierdzenie stosownym skanem dokumentów. Podane okoliczności są oczywiście tylko przykładem – argumentację powinno się dostosować do stanu faktycznego, który wynika z indywidualnych uwarunkowań.

Pobierz bezpłatny wzór

W jakiej formie złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty?

Wspomniany wniosek złożyć można na kilka sposobów. Pierwszy to wysłanie go pocztą listem zwykłym lub poleconym. Innym jest nadanie listu z poleceniem odbioru, co stanowi wartościowe zabezpieczenie – podczas ubiegania się o polubowną spłatę długu liczy się w końcu czas. Niektóre firmy windykacyjne mogą też dopuszczać wnioski wraz z załączoną dokumentacją wysyłane drogą mailową.

Co dalej? Teraz pozostaje już tylko liczyć na odpowiedź firmy windykacyjnej lub danego wierzyciela, jeśli wniosek skierowano do niego bezpośrednio.

Źródła:
  1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2019/DLACZEGO-POLACY-SIE-ZADLUZAJA
3.8/5 - (5 votes)