Regulamin Serwisu internetowego www.kredyt-dla-zadluzonych.pl 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.kredyt-dla-zadluzonych.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Finelf Performance sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000762240,
  NIP 6423215024, zwaną dalej ,,
  Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.kredyt-dla-zadluzonych.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oferowanych przez Usługodawcę oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń ww. Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Pożyczkodawca – podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy i niedziałający na jego zlecenie, realizujący usługi polegające na udzielaniu pożyczek, kredytów lub innego rodzaju finansowania, zgodnie z Zapytaniem Użytkownika. Czynności oraz usługi Pożyczkodawcy realizowane są poza Serwisem i nie są jego częścią;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

Zapytanie Użytkownika – złożony za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika wniosek o  udzielenie pożyczki, kredytu lub innego rodzaju finansowania.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • Telefon komórkowy
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca udostępnia w Serwisie Usługi nieodpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Głównym celem Serwisu jest pomoc Użytkownikom w znalezieniu dopasowanego do ich potrzeb Pożyczkodawcy oraz pośredniczenie wyłącznie w skontaktowaniu Użytkownika z Pożyczkodawcą. Zasady i warunki świadczenia Usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim reguluje pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 4. Poza Usługami wskazanymi w ppkt. 3 powyżej, Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą.
 5. Usługodawca informuje, że świadczy na rzecz partnerów Serwisu (wymienionych na stronie internetowej w linku …) usługi, polegające na udostępnianiu takim partnerom na potrzeby prowadzonych przez te podmioty działań windykacyjnych danych Użytkowników zgromadzonych przez Usługodawcę w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usługi polegającej na wyszukaniu dla Użytkownika potencjalnego i sugerowanego Pożyczkodawcy oraz skontaktowaniu Użytkownika z takim Pożyczkodawcą.
 6. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 9. Użytkownik będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 10. Dane prezentowane w Serwisie oraz wszelkie treści publikowane i prezentowane lub przesyłane przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie przez Użytkownika z danych i informacji prezentowanych w Serwisie lub w jaki przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 11. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. USŁUGA POŚREDNICTWA

 1. Usługodawca oferuje Użytkownikom Serwisu, Usługę polegającą na wyszukaniu dla Użytkownika potencjalnego i sugerowanego Pożyczkodawcy oraz skontaktowaniu Użytkownika z takim Pożyczkodawcą.
 2. Kryteria doboru Pożyczkodawcy, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej są subiektywnie dobrane przez Usługodawcę i są oparte wyłącznie na parametrach i danych podanych przez Użytkownika.
 3. Usługa, o której mowa w niniejszym punkcie, jest nieodpłatna.
 4. Usługodawca nie gwarantuje w ramach Usługi, o której mowa w niniejszym punkcie, że Pożyczkodawca skontaktuje się z Użytkownikiem, skontaktuje w określonym terminie lub przedstawi ofertę zgodą z oczekiwaniami Użytkownika.
 5. Pożyczkodawca samodzielnie decyduje o sposobie, formie i terminie kontaktu z Użytkownikiem, treści przedstawianej przez niego oferty oraz ewentualnym zawarciu z Użytkownikiem jakiejkolwiek umowy.
 6. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ppkt. 1 powyżej, wypełnia formularz Zapytania Użytkownika dostępny w Serwisie, co stanowi ofertę zawarcia Umowy o realizację Usługi. Usługodawca na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdza przyjęcie oferty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w tym momencie zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi.
 7. Skorzystanie przez Użytkownika z Usługi, o której mowa w niniejszym punkcie nie obliguje Użytkownika do nawiązania jakiekolwiek współpracy z Pożyczkodawcą.
 8. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie jakichkolwiek usług czy czynności przez Pożyczkodawcę oraz nie ma wpływu na czynności podejmowane przez Pożyczkodawcę, w tym w szczególności nawiązanie jakichkolwiek stosunków prawnych z Użytkownikiem oraz wzajemne rozliczenia stron.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik w zakresie korzystania z Serwisu jest zobowiązany do:
  • postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich,
  • przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd,
  • niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług,
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 3. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.
 4. Użytkownik w czasie korzystania z usług obowiązany jest stosować wytyczne Usługodawcy co do sposobu zamieszczania treści w Serwisie.
 5. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz innych Użytkowników.
 9. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w formularzu kontaktowym, formularzu Zapytania Użytkownika lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (tj. imię i nazwisko), dane kontaktowe umożliwiające udzielenie przez Usługodawcę odpowiedzi na wniesioną reklamację (adres zamieszkania lub adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usług czy czynności wykonywanych przez Pożyczkodawcę, powinny być zgłaszane bezpośrednio do Pożyczkodawcy i w procedurze przewidzianej przez ten podmiot. Usługodawca może udzielić Użytkownikowi wsparcia w celu prawidłowego skierowania reklamacji w zakresie działań Pożyczkodawcy.
 6. Użytkownik, będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu internetowego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Serwisu

 

[Miejscowość, data]

 

[Imię i nazwisko konsumenta]

[Adres zamieszkania* (tylko w przypadku oświadczenia składanego pisemnie)]

 

Finelf Performance sp. z o.o. 

z siedzibą w Sopocie

ul. Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Oświadczam, że na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu: www.kredyt-dla-zadluzonych.pl, zawartej pomiędzy mną, a Finelf Performance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

 

                                                                                            …………………………………….

podpis Konsumenta