I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego kredyt-dla-zadluzonych.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”).
 2. Serwis internetowy jest prowadzony przez firmę, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 1. pocztę elektroniczną pod adresem: info@kredyt-dla-zadluzonych.pl;
 2. formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej kredyt-dla-zadluzonych.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca ma możliwość zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 4. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument– Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca–  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Kredytodawca– podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy i niedziałający na jego zlecenie, realizujący usługi polegające na udzielaniu pożyczek, kredytów lub innego rodzaju finansowania, na zasadach i warunkach określanych przez te podmioty. Informacje o działalności i usługach Kredytodawcy lub Kredytodawców mogą być prezentowane w Serwisie. Informacje takie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Czynności oraz usługi Kredytodawcy realizowane są poza Serwisem i nie są jego częścią;

Wniosek– dostępny w Serwisie formularz uzupełniany przez Użytkownika, stanowiący zapytanie Użytkownika o  informacje dotyczące działalności i usług Kredytodawców, w tym o możliwości udzielenia pożyczek lub innego rodzaju finansowania na zasadach określonych przez samych Kredytodawców oraz poza Serwisem;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa– umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin– niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń ww. Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • telefon komórkowy,
  • ważny dokument tożsamości,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik w zakresie korzystania z Serwisu jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz innych Użytkowników.
 5. Zakazane jest prezentowanie i/lub przesyłanie przez Użytkowników w ramach formularza kontaktowego, Wniosku lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone w Serwisie są nieodpłatne.
 3. Głównym celem Serwisu jest pomoc Użytkownikom w znalezieniu dopasowanego do ich potrzeb Kredytodawcy oraz pośredniczeniu wyłącznie w skontaktowaniu Użytkownika z Kredytodawcą, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz jego charakterem. Zasady i warunki świadczenia Usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim reguluje pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 4. Poza Usługami wskazanymi w ppkt. 3 powyżej, Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
 5. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
 6. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą, udostępnianie interaktywnego formularza Wniosku, umożliwiającego złożenie zapytania o informacje dotyczące Kredytodawców.
 7. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 9. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 10. Użytkownik ma możliwość złożenia za pośrednictwem formularza Wniosku zapytania o informacje o działalności i usługach Kredytodawców oraz inne informacje zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu. Zasady świadczenia Usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim określa pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 11. Informacje i dane prezentowane w Serwisie oraz wszelkie treści publikowane i prezentowane lub przesyłane przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie przez Użytkownika z danych i informacji prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności prezentowanych w wyniku wypełnienia przez Użytkownika formularza Wniosku, jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 12. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

WNIOSEK

 1. Usługodawca oferuje Użytkownikom Serwisu, Usługę polegającą na wyszukaniu dla Użytkownika informacji o potencjalnych Kredytodawcach oraz ich świadczonych przez nich usługach.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ppkt. 1 powyżej, wypełnia Wniosek dostępny w Serwisie. Po wypełnieniu formularza Usługodawca prezentuje Użytkownikowi informacje i dane o subiektywnie dobranych Kredytodawcach oraz może podjąć działania w celu skontaktowania Użytkownika z Kredytodawcami.
 3. Kryteria doboru Kredytodawcy, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej są subiektywnie dobrane przez Usługodawcę i są oparte wyłącznie na parametrach i danych podanych przez Użytkownika.
 4. Usługa o której mowa w niniejszym punkcie jest nieodpłatna.
 5. Usługodawca nie gwarantuje w ramach Usługi o której mowa w niniejszym punkcie, że Kredytodawca skontaktuje się z Użytkownikiem, skontaktuje w określonym terminie lub przedstawi ofertę zgodą z oczekiwaniami Użytkownika.
 6. Kredytodawca samodzielnie decyduje o sposobie, formie i terminie kontaktu z Użytkownikiem, treści przedstawianej przez niego oferty oraz ewentualnym zawarciu z Użytkownikiem jakiejkolwiek umowy oraz jej warunkach. Kontakt taki oraz czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim odbywają się poza Serwisem i nie są jego częścią.
 7. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie jakichkolwiek usług czy czynności przez Kredytodawcę oraz nie ma wpływu na czynności podejmowane przez Kredytodawcę, w tym w szczególności nawiązanie jakichkolwiek stosunków prawnych z Użytkownikiem oraz wzajemne rozliczenia stron.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu Internetowego dostępną w Serwisie.

VIII.  REKLAMACJE I PRAWA KONSUMENTA

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@kredyt-dla-zadluzonych.pllub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usług czy czynności wykonywanych przez Kredytodawcę, powinny być zgłaszane bezpośrednio do Kredytodawcy i w procedurze przewidzianej przez ten podmiot. Usługodawca może udzielić Użytkownikowi wsparcia w celu prawidłowego skierowania reklamacji w zakresie działań Kredytodawcy.
 6. Użytkownik będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
 7. Użytkownik, będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo oraz jest ograniczona do kwoty 5000 złotych.
 5. O ile przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.