Polityka prywatności w Serwisie internetowym https://kredyt-dla-zadluzonych.pl/

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.kredyt-dla-zadluzonych.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu internetowego jest Finelf Performance sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000762240, NIP 6423215024.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:

Finelf Performance sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000762240, NIP 6423215024

Każdy Użytkownik w sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą emaila: iod@finelfperformance.com

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i zakresie oraz na następujących podstawach prawnych:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika tj. dane podane w formularzu zapytania o pożyczkę w Serwisie internetowym (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • w celu świadczenia Usług tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Użytkownika treści czy Usług, dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wykonania Umowy świadczenia Usług i korzystania z funkcjonalności tj. dokonanie zamówienia oferty pożyczki (przekazanie danych osobowych Użytkownika wskazanych w ramach formularza zapytania o pożyczkę w Serwisie internetowym, podmiotom realizującym usługi polegające na udzielaniu pożyczek, kredytów lub innego rodzaju finansowania, celem przygotowania prze te podmioty oferty), weryfikacji danych podanych w formularzu  zamówienia oferty pożyczki, umożliwienia nawiązania kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktu, negocjacji czy innych ustaleń, informowania o statusie, przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach formularzy zapytania o pożyczkę, formularza kontaktowego oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, tzn. dane dotyczące oglądanych przez Użytkownika treści, jak również dane dotyczące sesji, urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, historii wyszukiwania Użytkownika, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej Użytkownika oraz systemu operacyjnego (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane zamówieniu oferty pożyczki,  zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu zapytania o pożyczkę w Serwisie internetowym, celem przedstawienia przez tych partnerów oferty w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika o pożyczkę w Serwisie internetowym (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie zgody Użytkownika, w celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w zakresie wykraczającym poza cel przedstawienia w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika o pożyczkę w Serwisie internetowym, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika  w formularzu zapytania o pożyczkę w Serwisie internetowym, dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i aktywność Użytkownika związana z naszą komunikacją z Użytkownikiem. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o aktywności Użytkownika w celu dotarcia do Użytkownika z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, dane Użytkownika podane podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym Użytkownik wprowadza swoje dane (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu świadczenia przez Administratora danych osobowych na rzecz partnerów Serwisu Internetowego (wymienionych na stronie internetowej w linku …) usług polegających na udostępnianiu takim partnerom na potrzeby prowadzonych przez nich działań windykacyjnych danych Użytkowników zgromadzonych przez Administratora danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z udostępnionej w Serwisie Internetowym Usługi polegającej na wyszukaniu dla Użytkownika potencjalnego i sugerowanego Pożyczkodawcy oraz skontaktowaniu Użytkownika z takim Pożyczkodawcą (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes partnera Serwisu Internetowego polegający na prowadzeniu działań windykacyjnych).

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania);
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym: aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i aktywność Użytkownika związana z naszą komunikacją z Użytkownikiem;
 • dane dotyczące złożonych zapytań o pożyczkę:
 • dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, numer PESEL, nazwisko panieńskie matki, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, stan cywilny, wykształcenie, liczba osób na utrzymaniu, status zawodowy, branża, w której pracuje Użytkownik,
 • dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania;

 

 • informacje o dochodach i zatrudnieniu: rodzaj dochodu, miesięczny przychód, dzień wypłaty, miesięczne wydatki, wysokość miesięcznych zobowiązań, rodzaj zatrudnienia, nazwa pracodawcy, adres i telefon pracodawcy, okres trwania zatrudnienia, dane prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Konsekwencją niepodania danych w formularzu zapytania o pożyczkę w Serwisie internetowym będzie brak możliwości świadczenia usług i brak możliwości przekazania wniosku do odpowiedniego podmiotu celem stworzenia oferty dla Użytkownika serwisu. Konsekwencją braku podania danych w formularzu kontaktowym będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość i brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem. 

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Serwisu internetowego pod linkiem: https://kredyt-dla-zadluzonych.pl/lista-firm-z-ktorymi-wspolpracujemy/

Przetwarzanie zautomatyzowane

Dane osobowe Użytkowników dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu internetowego.

Ponadto, z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Pożyczkodawców procesu weryfikacji kredytowej, Pożyczkodawcy mogą przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie. Profilowanie Użytkownika jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka, zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem, a Pożyczkodawcą. Osobie, której dane są przetwarzane w sposób automatyczny, w każdym przypadku przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Pożyczkodawcy, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • żądania przenoszenia danych osobowych (gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na email: iod@finelfperformance.com.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na email: iod@finelfperformance.com.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na email: iod@finelfperformance.com

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na email: iod@finelfperformance.com

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na email: iod@finelfperformance.com

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na email: iod@finelfperformance.com

Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. 

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na email: iod@finelfperformance.com

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • prezentacji Świadectwa Zgodności – za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl – przez GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie,
 • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
 • określania profilu Użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
 • popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
 • tworzenia statystyk i wydajności treści oraz, za pośrednictwem narzędzi Hotjar, którego administratorem jest Hotjar Ltd,. z siedzibą na Malcie,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).