Opłaty w związku z zaciągnięciem pożyczki długoterminowej

Wszelkie koszty, jakie poniesiesz w związku z zawarciem umowy pożyczki zostaną wskazane przez pożyczkodawcę jeszcze przed zawarciem umowy na podstawie reprezentatywnego przykładu i ustalone zgodnie z przepisami prawa polskiego, zwłaszcza z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Wszystkie dodatkowe koszty, związane z zawarciem umowy o pożyczkę mogą zostać naliczone tylko w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki przez klienta. Informacji o ofercie zawarcia umowy pożyczki i wszelkich wynikających z umowy pożyczki kosztach udziela bezpośrednio pożyczkodawca.

Całkowity koszt pożyczki

Całkowity koszt pożyczki to wszelkie koszty, które poniesie klient w związku z umową pożyczki, czyli:

  • odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże.

Jeszcze przed zawarciem umowy o pożyczkę Pożyczkodawca ma obowiązek dokładnego i wyczerpującego wskazania całkowitego kosztu pożyczki.

Całkowita kwota do zapłaty

Całkowita kwota do zapłaty jest to suma całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki, o której poinformuje Cię Pożyczkodawca.

Całkowita kwota pożyczki

Całkowita kwota pożyczki jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca wskaże Ci w umowie o pożyczkę.

RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest to określony procentowo całkowity koszt pożyczki uwzględniający wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opłaty), które pożyczkobiorca poniesie na skutek zaciągnięcia pożyczki. Wskaźnik RRSO jest wyrażony w skali jednego roku (12 miesięcy) i jest określony wg wytycznych wskazanych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.). RRSO jest określane w każdej umowie pożyczki.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki w zazwyczaj jest zależne jest od Twojej decyzji. Może wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat, której wysokości są różne. Zależy to od Pożyczkodawcy. Informację o wysokości tej opłaty otrzymasz przed zawarciem umowy o pożyczkę. Przed zawarciem umowy pożyczki, warto zapoznać się dokładnie z zasadami ewentualnego przedłużania terminu jej spłaty.

Okres przesunięcia terminu spłaty jest różny i waha się od 5 do 60 dni, w zależności od Pożyczkodawcy.

Niespłacenie pożyczki

Musisz pamiętać, że w przypadku braku spłaty swoich zobowiązań wynikających z zawarcia umowy o pożyczkę, Pożyczkodawcy będą prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne, których kosztami zostaniesz obciążony. W przypadku dochodzenia należności przez Pożyczkodawcę w postępowaniu sądowym, możesz zostać również obciążony jego kosztami. Za każdy dzień opóźnienia w spłacie pożyczki zostaną także naliczone odsetki.

Koszty odstąpienia od umowy i wcześniejszej spłaty pożyczki

Jeśli po otrzymaniu pożyczki rozmyślisz się i uznasz że pieniądze jednak nie są Ci potrzebne, masz prawo do odstąpienia od umowy pożyczki bez podania przyczyny. Możesz to zrobić w terminie 14 dni od daty zawarcia, wypełniając i przesyłając na adres wskazany przez Pożyczkodawcę oświadczenie wg wzoru dostarczonego przez Pożyczkodawcę i zwracając pożyczoną kwotę zgodnie z regulaminem.

Jeśli będziesz chciał spłacić część bądź całość pożyczki wcześniej, niż zostało to określone w umowie o pożyczkę – możesz to zrobić. W przypadku spłaty całej pożyczki, całkowity jej koszt ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono udostępnienie Ci pożyczki, nawet gdybyś poniósł je przed Twoją spłatą. W przypadku spłaty części pożyczki, koszt pożyczki ulega stosunkowemu zmniejszeniu odpowiednio do wysokości spłaty.