Pożyczka u pracodawcy

Pożyczanie sobie pieniędzy to jedna z najpowszechniejszych czynności, jakie obecne są w społeczeństwie.

W razie potrzeby uzyskania zastrzyku gotówki, niekoniecznie trzeba udawać się do banku lub firmy pożyczkowej.

Wielu preferuje pożyczyć pieniądze prywatnie, np. u znajomego lub rodziny. Środki można też pozyskać w pracy. Czym jest pożyczka u pracodawcy i jak napisać stosowny wniosek?

Choć wielu konsumentów lubi, gdy w ich budżecie panuje względny i regularny porządek, to niektóre wydatki potrafią niekiedy zaskoczyć. Co gorsza, ich koszt trudno ponieść z bieżących wydatków, które mogą się okazać niewystarczające.

Awaria domowego sprzętu (pralka, telewizor, zmywarka, lodówka), potrzeba przeprowadzenia nagłego remontu mieszkania (zalanie, pożar), awaria samochodu, potrzeba wykupienia dodatkowego leczenia… Ile ludzi, tyle przykładów.

 

W obliczu tego rodzaju nieoczekiwanych sytuacji, z których kosztami trzeba się zmierzyć, wielu z nas stara się poszukać najlepszego wyjścia z takiej sytuacji, biorąc pod uwagę różne dostępne możliwości.

Niektórzy, w obliczu takich zdarzeń, zaglądają np. do swojego konta oszczędnościowego. Wielu bowiem gromadzi na tego typu lokatach środki właśnie na wypadek nagłych wydatków, na tzw. czarną godzinę, na co dzień pozostawiając je nienaruszone.

Niestety, nie u każdego pojawiają się jednak takie możliwości. Jeżeli środki własne nie okazują się wystarczające na pokrycie pilnego wydatku, to w takiej sytuacji konsument będzie zmuszony rozejrzeć się za pożyczeniem pieniędzy.

Środki w ramach takiej transakcji można dziś pozyskać na wiele sposobów. Praktyka pożyczania pieniędzy ma się w końcu dobrze nie od dzisiaj, a w dobie internetu i powszechnego dostępu do informacji – nie trzeba się tego bać.

U kogo można ubiegać się o pożyczkę?

Pieniądze w ramach pożyczki można uzyskać na wiele różnych sposobów. Pierwszym, jaki przychodzi na myśl, jest oczywiście pożyczenie środków w prywatnym gronie. Wielu z nas z chęcią zasięga takiej pomocy u znajomych, bliskich lub członków rodziny.

U osób, które łączą więzi i darzą się zaufaniem, pożyczenie pieniędzy może przebiegać na swobodnych warunkach. Pożyczka prywatna może być udzielona jednak także i na pełni formalnych warunkach, u np. nieznanej nam osoby prywatnej. Wówczas jednak zalecane jest jednak już sporządzenie klasycznej umowy pożyczki prywatnej.

Gdzie jeszcze konsumenci potrzebujący gotówki mogą ubiegać się o pożyczkę? Nie sposób nie wspomnieć o sektorze finansowym, który w końcu usługę pożyczania pieniędzy traktuje jako główny filar swojej działalności.

Osoby, które z różnych względów nie chcą prywatnie pożyczać środków finansowych, mogą ubiegać się o zobowiązanie w formie kredytu gotówkowego w banku. Niezwykle bogata jest także oferta firm pozabankowych, które specjalizują się w takim przypadku w pożyczkach krótkoterminowych (chwilówkach) lub pożyczkach długoterminowych dostępnych online (ratalnych).

Na kredytach oraz pożyczkach prywatnych lub pozabankowych jednak opisywane zagadnienie się nie kończy. Choć wiele osób nie bierze takiego scenariusza raczej pod uwagę, to o pożyczkę ubiegać się można także u pracodawcy.

Zachęcamy do bliższego przyjrzenia się takiemu rozwiązaniu, gdyż w niektórych przypadkach może się ono okazać ciekawszym i mniej kosztownym rozwiązaniem od kredytu lub pożyczki, a nawet pożyczki prywatnej.

Pożyczka u pracodawcy – czym jest i na czym polega?

Jak sama nazwa wskazuje, pożyczka u pracodawcy polega na pożyczeniu ustalonej sumy pieniędzy bezpośrednio u osoby, która nas zatrudnia lub w przedsiębiorstwie, które pełni taką funkcję. Pożyczenie pieniędzy w takim trybie przebiega na podstawie zawarcia swobodnego porozumienia między pożyczającym a pożyczkobiorcą.

Udzielanie pożyczek przez pracodawcę nie kłóci się z przepisami prawa. Mało tego, taki rodzaj zobowiązań finansowych wpasowuje się w ramy kodeksu cywilnego, a dokładniej – artykułu 7201.

Okoliczności pożyczania pieniędzy w ramach pożyczki u pracodawcy są ściśle zróżnicowane. Różne mogą być kwoty pożyczek (od kilku tysięcy do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych). Ponadto, także źródła, z jakich pracodawca może zasięgnąć środki na pożyczkę.

W zależności od specyfiki zakładu pracy, środki mogą zostać wypłacone z tzw. zakładowego funduszu socjalnego, środków obrotowych firmy lub innych funduszy wchodzących w skład jej budżetu. Środki mogą też wypłacić Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, o których szerzej napiszemy pod koniec dzisiejszego tekstu.

Jak wygląda proces ubiegania się o pożyczkę pracowniczą?

Cały proces towarzyszący ubieganiu się o pożyczkę u pracodawcy trudno uznać za skomplikowany. Nie powinien przez to sprawić większych trudności. Przede wszystkim, aby go zainicjować, konieczne będzie zwrócenie się do pracodawcy z prośbą o pożyczenie pieniędzy.

Należy przedstawić swoje oczekiwania finansowe, a także czas, w jakim gotowi będziemy zwrócić pożyczone środki. Wnioskowanie o pożyczkę u pracodawcy nie oznacza, że zobowiązanie zostanie nam przyznane.

Pierwszym czynnikiem, jaki pracodawca będzie musiał sprawdzić, to staż pracy. Większe szanse na uzyskanie środków będzie miała ta osoba, która przepracowała w danym zakładzie pracy rzecz jasna więcej czasu. Pracodawca sam określa minimalny staż pracy, jaki upoważnia pracownika do ubiegania się o zobowiązanie finansowe.

Przykładowo – może to być 6 miesięcy. Jeżeli pracodawca uzna, że czas pracy zatrudnionego jest wystarczający, wówczas mogą przejść już do ustalenia parametrów pożyczki. Udzielający zobowiązania może zaakceptować propozycje pracownika lub negocjować np. inną kwotę i termin spłaty zobowiązania.

Czynniki te mogą zależeć nie tylko od kondycji finansowej firmy i rozmiarów jej budżetu. Wpływ może mieć też to, czy pracodawca nie jest już obecnie obciążony wierzytelnościami, jakie posiadają u niego inni pracownicy.

Do ustalenia pozostaje też kwestia dodatkowych kosztów pożyczki. Może ona być oprocentowana lub obarczona odsetkami, jak i całkowicie od nich wolna. Zależeć będzie od tego zatem to, czy konsument zwróci jedynie pożyczoną kwotę, czy też zysk, jaki pracodawca będzie chciał ponieść na udzielonym zobowiązaniu.

Jak wyglądać będzie spłata opisywanego rodzaju zobowiązania? Najczęściej pracodawca potrąca z miesięcznej pensji ustaloną wcześniej ratę pożyczki .

Po ustaleniu warunków pożyczki i związanych z nim parametrów, pracownik będzie musiał sporządzić jeszcze stosowny dokument, czyli wniosek. Zanim jednak omówimy to, co powinno znaleźć się w treści wniosku, zwróćmy jeszcze uwagę na kwestię wspomnianych wcześniej źródeł, z jakich wypłacone mogą zostać środki pieniężne od pracodawcy.

Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe i Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jak wspomniano wcześniej, pożyczkę u pracodawcy można udzielić z różnych źródeł finansowych. Środki mogą zostać wypłacone ze środków firmy lub z części jej szeroko pojętego budżetu. To jednak nie wszystko.

Istnieje też możliwość udzielenia pożyczki w ramach dedykowanych i powołanych na cele pożyczek pracowniczych funduszy. Dostępne są one rzecz jasna tylko w wybranych zakładach pracy.

 • Pierwszymi z nich są tzw. Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe2, działające np. w fabrykach i większych firmach. Funkcjonują one w celu świadczenia szeroko pojętej pomocy materialnej dla osób zatrudnionych w zakładach pracy w Polsce. Pomoc ta najczęściej przyjmuje postać finansową. Może być udzielana zarówno pod postacią pożyczki krótkoterminowej, jak i zobowiązania długoterminowego lub finansowej zapomogi (w przypadku trudnej sytuacji życiowej pracownika). Zobowiązania w tych kasach nie mają oprocentowania, co oznacza, że udzielane są one bezpłatnie. Do powołania kasy pracowniczej wymagana jest inicjatywa co najmniej 10 pracowników w dowolnym zakładzie pracy. Kontrolę nad PKZP sprawuje zakładowy związek zawodowy, jednak działający w kasie nie muszą do niego należeć. Środki w tym funduszu tworzą regularnie odciągane składki.
 • Drugie rozwiązanie, jakie dostępne jest w niektórych zakładach pracy jako alternatywa dla wyżej wspomnianych rodzajów pożyczki, jest Fundusz Świadczeń Socjalnych3. Jest to specjalny, dedykowany rachunek bankowy, jaki tworzony jest przez pracodawcę i zasilany przez niego określoną ilością środków. Fundusz Świadczeń Socjalnych może posłużyć nie tylko za pomoc finansową dla pracownika w razie zastałej potrzeby związanej wyłącznie z mieszkaniem (np. remontem). Zgromadzone na nim środki mogą też zostać wykorzystane przez pracodawcę także na inne cele. Na przykład, świadczenia bezzwrotnej pomocy dla osób w trudnej sytuacji i wsparcie socjalne. Ponadto, zapomogi i zajęcia sportowe. Celowo piszemy „osób”, gdyż z FŚS mogą skorzystać w określonych przypadkach nie tylko pracownicy. Prawo do środków mogą mieć także ich rodziny i emerytowani, dawni zatrudnieni.

Pożyczka u pracodawcy – jak napisać wniosek?

Słowne ustalenia co do pożyczki u pracodawcy to nie wszystko. Zalecamy też sporządzić pisemny wniosek o pożyczkę. Zalecamy w szczególności zwrócić uwagę na tę kwestię w przypadku chęci zaciągnięcia pożyczki w wyżej wspomnianych specjalnych funduszach.

Działają one bowiem na podstawie regulaminów. Jednym z punktów takich ustaleń zawartych między organizacją związkową a pracodawcą, jest właśnie sporządzenie stosownego wniosku o pożyczkę, który powinien zawierać poniższe informacje.

 • Miejsce i datę sporządzenia wniosku.
 • Zaznaczenie, jaki rodzaj pożyczki interesuje pracownika (krótkoterminowa lub długoterminowa).
 • Podać należy następnie kwotę pożyczki oraz ewentualną ilość i kwotę rat, w jakich będzie ona spłacana.
 • Następnie podać trzeba miesiąc i rok, od którego rozpoczyna się spłata pożyczki.
 • Pamiętać trzeba też o postanowieniach co do dalszej spłaty pożyczki w przypadku rozwiązania umowy regulującej stosunek pracy.
 • Nie można zapomnieć też o czytelnym podpisie pracownika.
 • Niektóre zakłady mogą też wymagać poręczenia przez innych pracowników (tylko pracowników).

Czy wyżej wspomniane zapisy można zastosować także w przypadku „klasycznej” pożyczki u pracodawcy, udzielanej bez pośrednictwa żadnych funduszy? Jak najbardziej, gdyż wspomniane wyżej informacje są wyczerpujące i rzetelne także w kwestii takiego rodzaju zobowiązań. Prosimy nie zapominać jedynie o dwóch zastrzeżeniach.

 1. W przypadku pożyczki udzielanej np. ze środków obrotowych firmy, pracodawca ma wspomniane prawo do obłożenia pożyczki dodatkowymi kosztami (np. odsetkami). Ich wymiar i sposób naliczania należy określić w treści dokumentu.
 2. Warto ustalić z pracodawcą kwestię samego udokumentowania wniosku o pożyczkę. Może się okazać, że nie będzie konieczne sporządzanie wniosku samego w sobie. Dlaczego? Ponieważ wszystkie niezbędne informacje o pożyczce można zawrzeć na umowie pożyczki.

Czy od pożyczki u pracodawcy należy zapłacić podatek?

Kwestia zapłaty podatku od udzielonej pożyczki w zakładzie pracy, pojawia się w przypadku jej umorzenia i dotyczy pożyczek udzielanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wówczas, za anulowane środki, które pierwotnie trzeba było spłacić, pracownik będzie musiał zapłacić stosowny podatek.

Zakład pracy nie pobiera zaliczki – to pracownik, którego pożyczkę umorzono, musi jedynie uwzględnić taką informację w najbliższym zeznaniu podatkowym.

Spłacenie pożyczki u pracodawcy, a rozwiązanie umowy

Co, jeśli w trakcie trwania pożyczki u pracodawcy rozwiąże się umowę regulująca stosunek pracy, czyli przestanie się pracować w danym zakładzie pracy? Zależy to zazwyczaj od tego, z czyjej inicjatywy następuje zakończenie współpracy.

 • Jeżeli nastąpiło to ze strony pracodawcy, to pożyczka powinna być dalej spłacana na pierwotnie ustalonych warunkach między stronami aż do całkowitego zwrotu pożyczonej sumy.
 • Jeśli jednak umowa została rozwiązana z winy pracownika, to pracodawca może zażyczyć sobie natychmiastowej spłaty całego pozostałego zadłużenia z tytułu pożyczki.

W przypadku kłopotów z odzyskaniem pozostałej sumy pieniędzy, pracodawca ma prawo do podjęcia się standardowych kroków w tym kierunku. Podobnie jak firmy pożyczkowe czy pożyczkodawcy prywatni, dochodzenie wierzytelności może odbywać się za pomocą usług firm windykacyjnych.

W szczególnych przypadkach, sprawa może trafić nawet do sądu lub zostać przekazana komornikowi, który dokona egzekucji na majątku dłużnika.

Pożyczka u pracodawcy – zalety i wady

Mając na względzie wyżej przedstawione informacje, nie ulega wątpliwości, że pożyczka u pracodawcy jest wartym rozważenia rozwiązaniem. Szczególnie powinni przyjrzeć się takiemu rodzajowi pożyczki ci, którzy z różnych względów nie są zainteresowani klasycznymi pożyczkami prywatnymi, a także kredytami bankowymi i pożyczkami w firmach pożyczkowych.

Dla uczciwego obrazu opisywanego rodzaju zobowiązania, przedstawmy teraz największe zalety oraz niedogodności związane z pożyczką u pracodawcy.

Zalety

 • Wiele pożyczek pozostaje nieoprocentowana. Oznacza to, że pożyczający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze spłatą zobowiązania. Po zakończeniu okresu trwania pożyczki zwrócić należy w takim wypadku jedynie pożyczoną sumę pieniędzy.
 • Pracodawca nie musi sprawdzać zdolności kredytowej. Pracownik może uzyskać pożyczkę nawet w sytuacji, gdy w przeszłości posiadał niespłacone zadłużenie bądź spóźniał się ze spłatą zobowiązań.
 • Z powyższym punktem łączy się też kwestia weryfikacji statusu zatrudnienia. Pożyczki udziela pracodawca, a za gwarancję spłaty uznaje się pensję, od której comiesięczne potrącana jest rata pożyczki.
 • W zależności od ustaleń, pracodawca z pracownikiem mogą umówić się na dogodny dla spłacającego termin. Spłata pożyczki nie musi zatem być dużym obciążeniem dla codziennego budżetu.

Wady

 • Pracodawca może nie zgodzić się na udzielenie pożyczki, gdy pracownik legitymuje się np. zbyt krótkim stażem pracy lub gdy budżet firmy nie może sobie pozwolić już na więcej takich zobowiązań.
 • Udzielenie zobowiązania pożyczkowego przez pracodawcę silnie wiąże go z pracownikiem, co krępuje go w razie chęci zmiany pracy.
 • Poręczycielem dla pożyczki może być inny pracownik firmy.
 • Ratę pożyczki odciąga się bezpośrednio od miesięcznego wynagrodzenia, co w zależności od kwoty pożyczki może je znacznie pomniejszyć.
Źródła:
 1. https://www.lexlege.pl/kc/art-720/
 2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19921000502
 3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940430163/U/D19940163Lj.pdf
Rate this post