Możliwość umorzenia części posiadanego zadłużenia jest opcją, którą udostępniają nam obecne polskie przepisy.

Aby jednak móc efektywnie starać się o umorzenie długów, przede wszystkim należy zapoznać się z kilkoma najbardziej istotnymi informacjami dotyczącymi zarówno warunków, jakie muszą zostać spełnione aby nasz wniosek miał szanse na powodzenie, jak też różnicy pomiędzy dostępnymi w tym zakresie możliwościami.

Czym jest wniosek o umorzenie długu?

Przede wszystkim należy uściślić kilka najbardziej podstawowych rzeczy. Często spotykane określenia, takie jak umorzenie długu przez wierzyciela lub też wniosek o umorzenie długu nie do końca oddają specyfikę sytuacji. Zgodnie z prawem możemy bowiem wnioskować o częściowe lub też całkowite umorzenie odsetkowej części zadłużenia.

Oznacza to, że część kapitałowa (sama suma pożyczki lub kredytu) nadal będzie stanowić nasze zobowiązanie. Istotą wnioskowania o umorzenie długu w części odsetkowej jest de facto przekonanie wierzyciela, aby zgodził się zrezygnować z zysku, jaki miał mu przynieść udzielony nam kredyt albo pożyczka.

O umorzenie odsetek możemy wnioskować w dwóch ogólnych sytuacjach:

  • Jeżeli nasza sytuacja finansowa w sposób obiektywny nie pozwala nam spłatę całości zobowiązania i stało się tak na skutek okoliczności losowych, np. choroby lub niezawinionej utraty pracy
  • Umorzenie odsetkowej części długu jest uzasadnione interesem publicznym, tj. w przypadku konieczności spłaty całości zadłużenia osoba wnioskująca musiałaby korzystać z finansowej pomocy państwa.

Kolejną istotną informację stanowi fakt, że przysługuje nam jedynie prawo do tego, aby wnioskować o częściowe umorzenie długów. Sama decyzja o pozytywnym lub też negatywnym rozpatrzeniu wniosku każdorazowo będzie należeć wyłącznie do wierzyciela, czyli np. banku lub instytucji pożyczkowej.

W przypadku negatywnej decyzji w sprawie naszego wniosku możemy odwoływać się albo do samego wierzyciela albo też do Rzecznika Finansowego.

W tym drugim przypadku należy jednak pamiętać, że instytucja Rzecznika Finansowego nie ma mocy nakazania bankowi lub też firmie pożyczkowej zmiany negatywnej decyzji: jedyne, co może zrobić biuro Rzecznika Finansowego, to interweniować w naszej sprawie np. poprzez podjęcie w naszym imieniu negocjacji z wierzycielem.

Czytaj także:

Jak powinien wyglądać wniosek o umorzenie odsetkowej części długu?

Wniosek o umorzenie długu bankowego w jego części odsetkowej lub też umorzenie długu w firmie pożyczkowej zawsze powinien zawierać:

1. Precyzyjne dane wnioskodawcy
2. Argumentację przemawiającą za pozytywnym rozpatrzeniem naszej prośby
3. Dokumentację potwierdzającą prawdziwość podawanych przez nas argumentów
4. Wyrażenie gotowości do spłaty kapitałowej części zadłużenia
5. Dokładne wskazanie części długu, której ma dotyczyć umorzenie (odsetki kapitałowe, odsetki karne, prowizja)
W przypadku, kiedy nasz wniosek będzie niekompletny lub też wierzyciel z różnych względów będzie oczekiwał np. załączenia dodatkowej dokumentacji, na uzupełnienie wniosku będziemy mieć 7 dni.

Umorzenie długu przez Sąd: czy to możliwe?

Alternatywną opcją w stosunku do rozwiązania opisanego powyżej może być częściowe umorzenie długu przez sąd na mocy ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Jednak również w tym wypadku istnieją precyzyjnie określone wymagania, jakie muszą zostać spełnione przez wnioskującego, aby rozpoczynanie takiej sprawy w ogóle miało sens. Najważniejsze spośród tych warunków przedstawiają się następująco:

  • Trudna sytuacja finansowa wnioskującego musi wynikiem choroby lub zdarzeń losowych
  • Istniejący dług nie może być zadłużeniem zaciąganym na cele konsumpcyjne
  • Osoba wnioskująca nie może prowadzić działalności gospodarczej
  • Jeżeli nastąpiła utrata pracy osoby wnioskującej, nie mogło to być następstwem zwolnienia dyscyplinarnego lub zwolnienia za porozumieniem stron
  • Osoba wnioskująca nie mogła zaciągać kolejnych zobowiązań na spłatę już istniejącego zadłużenia lub też wydatkować kredytów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem

Jeżeli kwalifikujemy się pod którykolwiek z wymienionych punktów, nasz wniosek o umorzenie wierzytelności poprzez upadłość konsumencką niemal na pewno zostanie odrzucony przez Sąd.

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż instytucja upadłości konsumenckiej jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla tej grupy osób, które naprawdę popadły w kłopoty finansowe bez udziału swojej winy, np. tracąc majątek w wyniku pożaru lub poprzez utratę źródła zatrudnienia wskutek ciężkiej choroby.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza również całkowitego anulowania długów. Na podstawie oceny naszej zdolności finansowej oraz w ramach negocjacji z wierzycielami Sąd wyznaczy nam nowy plan spłaty określonej części pozostałego zadłużenia.

3/5 - (4 votes)