KRUS rolnik

Rolnik objęty składkami na ubezpieczenie społeczne KRUS musi pamiętać o terminowym i regularnym odprowadzaniu składek.

Istnieją jednak szczególne sytuacje, w których może on wystąpić do funduszu o zwolnienie z obowiązku zapłaty danej składki. 

Jak napisać podanie o umorzenie składki KRUS?

Polscy rolnicy, w przeciwieństwie do osób utrzymujących się z innych pracy zarobkowych, objęci są dedykowanym funduszem ubezpieczeniowym. Jest to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zobowiązania wobec KRUS realizuje się w formie regularnie opłacanych składek1.

Na skróty:

 1. Jak naliczane są składki?
 2. Do kiedy trzeba opłacić KRUS?
 3. Kiedy można umorzyć składkę?
 4. Jak napisać podanie?
 5. Wzór podania

Od 1 października 2009 roku składki na ubezpieczenie w KRUS naliczane są każdego miesiąca2. Rolnik musi odprowadzać je za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu w jego gospodarstwie. Jeśli działalność rolniczą prowadzi jednocześnie kilka osób, to składki muszą być odprowadzane – jak mówi fundusz na swojej stronie – solidarnie.

Jak naliczane są składki KRUS?

System naliczania składek w KRUS naliczany jest według zasad, które przeczytać można na stronie internetowej funduszu. Czytamy tam, że miesięczna wysokość składki za ubezpieczenie emerytalno-rentowe równa się 10% wartości emerytury podstawowej

Jeżeli gospodarstwo rolne ma powierzchnię większą niż 50 hektarów, to rolnik wraz ze współmałżonkiem opłaca dodatkową składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Spłacać należy je również w systemie comiesięcznym, wraz z wyżej wspomnianą, podstawową składką.

Jaka jest wysokość składki dla rolników, których użytki rolne mają powyżej 50 hektarów? Wygląda to następująco.

 • Odprowadzić trzeba dodatkowe 12% wysokości emerytury podstawowej, jeżeli gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 hektarów przeliczeniowych.
 • Jeżeli gospodarstwo rolne obejmuje obszar od 100 hektarów do 150 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, to wówczas odprowadzić trzeba dodatkową składkę w wysokości 24% emerytury podstawowej.
 • Odprowadzić należy dodatkowe 36% wysokości emerytury podstawowej, gdy gospodarstwo rolne zajmuje od 150 hektarów do 300 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.
 • Jeżeli z kolei gospodarstwo zajmuje więcej niż 300 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, odprowadzić należy dodatkową składkę w wysokości 48% emerytury podstawowej.

Kiedy trzeba opłacać składki KRUS?

Rolnik jest zobowiązany opłacać składki na KRUS w konkretnie określonych terminach. Choć składki są systemowo naliczane co miesiąc, to termin ich zapłaty obowiązuje w wymiarze kwartalnym. Innymi słowy, składki na KRUS muszą być przez rolnika odprowadzane cztery razy w roku.

Na stronie internetowej rolniczego funduszu terminy spłaty składek po danym kwartale przedstawiono w następujący sposób.

 • 31 stycznia należy uiścić składkę KRUS za pierwszy kwartał.
 • 30 kwietnia trzeba z kolei opłacić składkę KRUS za drugi kwartał.
 • 31 lipca trzeba opłacić składkę KRUS za trzeci kwartał.
 • 31 października należy z kolei opłacić składkę KRUS za czwarty kwartał.

Co, jeśli rolnik nie może opłacić terminowo składki za dany kwartał?

KRUS opisuje też model działania, jeśli rolnik nie uzyskuje regularnych comiesięcznych dochodów i przez to nie może terminowo opłacić składki za dany kwartał. Zalecane jest wtedy dokonanie przedpłat. Takich drobnych, pośrednich wpłat może być wiele, trzeba tylko spełnić jeden warunek.

Ich łączna suma musi być równa wysokości składki należnej do zapłaty za dany kwartał. Ponadto, ostatnia przedpłata musi być dokonana do terminu opłacenia składki (np. 30 kwietnia) i musi ona równać się tyle, by warunek co do łącznej kwoty składki został spełniony.

Kiedy można umorzyć składkę KRUS?

Praca rolnika wymaga ogromnego zaangażowania i poświęcenia. Niestety, podobnie jak u innych osób wykonujących pracę zarobkową, pojawić mogą się losowe wydarzenia prowadzące do pogorszenia sytuacji finansowej.

Pojawić mogą się niespodziewane wydatki z powodu problemów zdrowotnych kogoś z zamieszkałych w gospodarstwie, a także potrzeba np. zakupu nowej maszyny lub remontu obiektu na terenie gospodarstwa.

Podobnym, nieoczekiwanym wydarzeniem losowym może stać się także klęska żywiołowa. Na skutek gradobicia, powodzi, suszy, mrozów i innych kataklizmów wywołanych przez katastrofy naturalne, rolnik może ponieść straty finansowe.

Oba wspomniane scenariusze mogą prowadzić do jednego – załamania sytuacji finansowej rolnika. W takiej sytuacji, może on mieć problem z pokryciem bieżących zobowiązań, włącznie z opłaceniem należnej składki KRUS za wymagany okres.

Wówczas, rolnik może zwrócić się do funduszu rolniczego o warunkowe umorzenie składki, jeśli rzeczowo przedstawi on swoją bieżącą sytuację materialną i uargumentuje, co doprowadziło do jej załamania4.

Zadłużenie w KRUS? Trzeba jak najszybciej działać

W przypadku pojawienia się problemów z terminową spłatą należnej składki, rolnik powinien jak najszybciej podjąć się kontaktu z funduszem w celu dojścia do porozumienia i wyjaśnienia problematycznej sytuacji. Każdy rolnik bowiem, który objęty jest ubezpieczeniem społecznym, ma obowiązek opłacać ciążące na nim składki w ustawowym terminie w określonej wysokości.

Jeśli nie wywiązuje się on z tego obowiązku, to KRUS ma prawo rozpocząć naliczanie karnych odsetek za każdy dzień zwłoki. Na przykład, jeśli termin opłacenia składki minął 31 lipca, to odsetki za brak opłacenia składki będą naliczane od 1 sierpnia włącznie.

Może to prowadzić do pogorszenia się sytuacji finansowej rolnika z powodu pogłębienia się zaległości finansowej, a także potencjalnych kłopotów z komornikiem.

W jakiej formie może zostać umorzona składka KRUS?

Na stronie internetowej KRUS znaleźć można informacje, jakie fundusz kieruje do rolników chcących odłożyć termin spłaty składki. Takie działanie nazywane jest ulgą w spłacie. Może ona przyjąć następujące formy.

 1. Odroczenie terminu spłaty danej składki KRUS.
 2. Rozłożenie istniejącego zadłużenia w KRUS na raty.
 3. Zmniejszenie wysokości wcześniej udzielonych rat.
 4. Częściowe umorzenie zadłużenia w KRUS.
 5. Całkowite umorzenie zadłużenia w KRUS.

Dwie ostatnie wymienione możliwości mogą zajść, jeśli decyzję o częściowym lub całkowitym umorzeniu składki w KRUS podejmie prezes funduszu lub upoważniony przez niego do tej czynności pracownik. Ma do tego prawo dzięki zapisom prawa o ubezpieczeniach społecznych rolników, a dokładniej – ust. 1 pkt 15. Umorzenie może nastąpić w „wyjątkowych, jednostkowych przypadkach”.

Za przykład, przepisy podają zaistnienie wspomnianych wcześniej zdarzeń losowych lub innych sytuacji, na których nie miał wpływu rolnik i były one niezależne od jego postępowania. Co więcej, ustawodawca zastrzega sobie prawo do tego, że nie każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie.

Jak napisać podanie o umorzenie składki KRUS?

Jeżeli rolnik chce umorzyć niezwłocznie zaległą składkę na fundusz KRUS, to niezbędne jest podjęcie się przez niego inicjatywy. W przeciwnym razie, naliczanie odsetek za opóźnienie w spłacie będzie postępowało.

Aby złożyć podanie o uzyskanie któreś z powyższych form ulgi za składkę KRUS, należy udać się do najbliższej terenowej placówki funduszu. Płatnik KRUS powinien przed wizytą urzędzie przygotować zestaw wymaganych do tego dokumentów.

Pierwszym niezbędnym dokumentem będzie wniosek. W celu jego wypełnienia, skłądający musi podać następujące informacje.

 • Swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 • Co najważniejsze, płatnik KRUS przedstawić musi powód wystąpienia zadłużenia. Niezbędne będzie udowodnienie, że wskazana przyczyna bezpośrednio wpłynęła na popadnięcie w zadłużenie, w wyniku którego nie było możliwe dokonanie spłaty należnej składki na fundusz KRUS.
 • W celu udokumentowania wskazanej przez płatnika przyczyny niemożności zapłaty, konieczne będzie sporządzenie dodatkowych pism. W zależności od charakteru losowego zdarzenia, potrzebne mogą być opinie biegłych, zeznania świadków, potwierdzenie uzyskania odszkodowania i inne. Dodatkowe dokumenty najlepiej będzie dołączyć w formie dodatkowych załączników do wniosku.
  Przykład: W wyniku gradobicia, zniszczeniu uległo pole kukurydzy oraz dwie szklarnie, w których uprawiano pomidory i ogórki. Rolnik uzyskał odszkodowanie na naprawę szkód, jednak jego wysokość była niewystarczająca. Na skutek zniszczeń w uprawach, rolnik sprzedał mniej kukurydzy, co przełożyło się na niższy dochód. W efekcie, za kwartał rolnik nie znalazł w swoim budżecie wystarczającej sumy pieniędzy do opłacenia składki.
 • Wniosek należy podpisać, opatrzyć datą oraz miejscowością, w którym był on sporządzany.

Poniżej wzór w formacie tekstowym do pobrania

Pobierz bezpłatny wzór

Jakie są konsekwencje umorzenia składki KRUS?

Płatnik KRUS powinien pamiętać, że wydanie pozytywnej decyzji o umorzeniu składki niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Zniknięcie obowiązku zapłaty tej konkretnej składki za dany kwartał i przez to wyzbycie się spod jarzma narastającego długu to jedno.

Drugą sprawą jest brak opłacenia pierwotnie ustalonej sumy pieniędzy. Jak określił kierownik PT KRUS w Opolu Lubelskim, umorzony okres traktowany jest jako nieskładkowy6. W efekcie, przekłada się to na ustalenie podstawy wysokości świadczenia emerytalno-rentowego.

Mówiąc prościej – rolnik otrzyma w przyszłości niższą emeryturę z powodu braku wcześniej ustalonej składki.

Co, jeśli KRUS odmówi umorzenia składki?

Jak już wspomniano wcześniej, każdy wniosek o umorzenie składki rozpatrywany jest przez KRUS indywidualnie. Nie ma szczegółowych wytycznych poza tym, aby załączona dokumentacja dla weryfikujących wniosek okazała się wystarczająco przekonująca.

Jeżeli jednak urząd uzna, że nie danemu wnioskującemu nie przysługuje ulga w postaci umorzenia składki KRUS – nie oznacza to, że ma on zamkniętą drogę do ulg. Rolnik cały czas ma prawo złożyć wniosek o uzyskanie innych ulg związanych z problematyczną składką.

Jak wyżej wspomniano, rolnik może ponownie wnioskować o np. rozłożenie zaległości wraz z wliczonymi w to odsetkami na raty.

Rozłożenie zaległej składki KRUS na raty

W celu ubiegania się o składkę, proces wnioskowania jest bardzo podobny. Załączyć należy wniosek z danymi osobowymi rolnika, podaną przyczynę wystąpienia zadłużenia i niemożności opłacenia składki.

Co więcej, niezbędne będzie przedstawienie też odpowiedniej dokumentacji, która udowodni, że losowy przypadek wpłynął na pogorszenie sytuacji finansowej rolnika (np. dokument porównujący dochody przed i po kataklizmie, który zniszczył użytki rolne).

Ponadto, warto też na piśmie zaproponować dokładny sposób, w jaki zadłużeni zostanie spłacone w ratach. Przedstawić można np. proponowaną wysokość lub częstotliwość rat.

W ten sposób, można mówić o kompromisie. Rolnik unika widma popadnięcia w długotrwałe i pogłębiające się długi – od należności z tytułu składek, które rozłożono na raty, nie można doliczać już odsetek. Fundusz uzyskuje z kolei gwarancję, że należne pieniądze zostaną mu zwrócone w pierwotnie ustalonej kwocie.

Odroczenie terminu spłaty zaległej składki KRUS

Jeśli jednak także i wniosek o ratalną spłatę zaległej składki zostanie odrzucony, to pozostaje jeszcze możliwość wnioskowania o odroczenie terminu spłaty składki. Zasady postępowania w takim przypadku są analogiczne do wyżej wspomnianych przyczyn wnioskowania. Załączyć trzeba wniosek i odpowiednią argumentację wraz z dokumentacją.

Ważne! Płatnik KRUS powinien dołożyć jak największych starań, aby przedstawiona we wniosku argumentacja była jak najobszerniejsza i zawierała dokładne udokumentowanie. Zwiększa to szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji od urzędników.

Sprawdź też: Kalkulator odsetek za opóźnienie

Źródła:
 1. https://www.krus.gov.pl/krus/podstawy-prawne/
 2. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/przepisy-o-ubezpieczeniu-spolecznym-rolnikow-cd-1/
 3. https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/
 4. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/ulgi-w-splacie-naleznosci-i-umorzenia/
 5. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910070024
 6. https://24wspolnota.pl/pl/opolelubelskie/wydarzenia/27848/KRUS-umorzy-ci-sk%C5%82adk%C4%99.htm
4.5/5 - (2 votes)