Istnieje wiele powodów, dla których spłacanie długów i utrzymanie płynności finansowej jest skomplikowane i nieprzyjemne. Jedną z takich bolączek jest brak pieniędzy – z czego mam spłacać, jeśli nie posiadam oszczędności?

Niestety, jest to problem w wielu polskich domach. Co zrobić, gdy wygrana w totolotka jest raczej ulotnym marzeniem, a komornik tylko czeka, by zagarnąć część dochodów i to w momencie, gdy  jesteś na zwolnieniu chorobowym!

Czy ma do tego prawo? 

Kwestia tego, co może, a czego nie ma prawa zabrać komornik, ustala kodeks pracy. Jednak czasem i przepisy potrafią zrobić dłużnika w przysłowiowego “konia” – bo są albo sprzeczne albo zbyt zawiłe, by móc je jednoznacznie zrozumieć. Postaraliśmy się rozwikłać zagadkę dręczącą wielu zadłużonych płatników.

Zgodnie z polskim prawem, zasiłek chorobowy, czyli L4 może zostać zajęty przez komornika w przypadku postępowania niealimentacyjnego (25% świadczenia) oraz egzekucji alimentów (60%). Dosadnie regulują go zasady Ustawy o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 17.12.1998 r.

Oznacza to tyle, że podczas egzekucji komorniczej, L4 nie jest traktowane jako wynagrodzenie za pracę – a więc nie wypłaca go pracodawca, a ZUS! Dlatego też nie obejmuje swoim zasięgiem przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Co więcej, nie został on umieszczony w nim jako paragraf chroniący od egzekucji komorniczej.

provident pozyczka

Jakie potrącenia podlegają egzekucji?

Aby zrozumieć całą zasadność działania egzekucji komorniczej z zasiłku, dłużnik musi zapoznać się z jego dokładną definicją. A więc L4 to nic innego, jak świadczenie, które przysługuje osobom, które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Jednak wykupić go mogą również płatnicy, w ramach dobrowolnej polisy chorobowej – pod warunkiem uiszczania składek wpłacanych do ZUS.

Dlatego wszelkie świadczenia, jak zasiłki wychowawcze, chorobowe, opiekuńcze czy dodatki macierzyńskie i rehabilitacyjne podlegają egzekucji komorniczej na mocy tytułów wykonawczych innych niż alimenty, do wysokości 25% świadczenia.

Zaliczają się do nich także zaliczki przydzielane pracownikowi oraz kary pieniężne określone w art. 108 Kodeksu pracy. Jeszcze dokładniej reguluje to Ustawa o emerytach i rentach, art. 140. w którym ustalone są granice takich potrąceń.

Rodzaje potrąceń:

Potrącenia, o których mowa w art. 139 mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 w granicach:
1. Świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze zobowiązań określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia
2. Należności egzekwowanych w związku z (do wysokości 50% świadczenia):
– odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za przebywanie w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
– odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
3.Innych egzekwowanych należności, jak kredyty, pożyczki lub chwilówki – do wysokości 25 % świadczenia.

czy komornik moze zabrac chorobowe

Z przepisów jasno wynika, że egzekutor może przejąć nawet do 3/5 zasiłku, jeśli dotyczy to zaległych świadczeń alimentacyjnych oraz ¼, gdy roszczenia tyczą się niespłaconego kredytu, pożyczki czy chwilówki. 

Pamiętaj również, że postępowanie egzekucyjne toczące się z tytułu roszczeń niealimentacyjnych – nie może przekroczyć kwoty wolnej (równej części zasiłku, po odjęciu zaliczki na podatek dochodowy)!

Ile komornik może zabrać z zasiłku chorobowego

Czas, w którym dłużnik przebywa na zwolnieniu lekarskim jest okresem, w którym jego dochody ulegają zmniejszeniu o 20%.

Nie otrzymuje on bowiem pełnego 100% wynagrodzenia, za pełny miesiąc pracy. Dlatego i zasiłek chorobowy L4 wypłacany przez ZUS podlega postępowaniu komorniczemu.

O tym, ile egzekutor pobierze z zasiłku zależy od wyżej opisanego art. 140. A więc, w przypadku egzekucji roszczeń alimentacyjnych, potrącenie dokonywane jest do 3/5 wynagrodzenia. Jednak, w tym przypadku ustawodawca nie określił kwoty wolnej od zajęcia.

Natomiast, podczas postępowania komorniczego innych długów – suma wolna od zajęcia w 2018 roku, wynosi 1530 zł. Jest to minimalne wynagrodzenie za pracę osób, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasowym. I to już po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego.

Najprościej mówiąc – gdy dochodzi do egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne, w dyspozycji dłużnika pracującego na podstawie umowy o pracę musi pozostać 50% dochodów, ale nie mniej niż 1530 zł!

A gdy jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze? W takiej sytuacji, kwota wolna od potrąceń jest adekwatna do wymiaru czasu pracy.

Są jednak pewne wyjątki!

Pomimo że zajęcia komornicze nieustannie budzą wiele emocji i domysłów to przy dokładnej interpretacji przepisów warto prześledzić fora internetowe. Przepełnione są problemami dłużników, w tym młodych mam mających na swoim karku egzekutora.

Miej na uwadze to, że podczas zajęcia dodatku społecznego z ZUS-u, w tym L4 – występuje kwota wolna od potrąceń odnoszących się :

  • Do dłużników niealimentacyjnych – 60% najniższej emerytury
  • Do dłużników alimentacyjnych – 50% najniższej emerytury

W 2018 roku, minimalna emerytura wynosi 1 tys. zł brutto, czyli 853,84 zł netto. Co oznacza, że egzekutor z takiej kwoty ma prawo odebrać Ci należny zasiłek chorobowy!

A więc…

Art. 141. Egzekucje i potrącenia z emerytur i rent (Dz.U.2018.0.1270, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych):
1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi  500 zł – przy potrącaniu:

  • należności, o których mowa w art. 139, należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  •  należności, o których mowa w art. 139, należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4;

2. 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139, należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

3. 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139, należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;

4. 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139, należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10.
– Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent. 

zasilek chorobowy a komornik

Jeśli znalazłbyś się w sytuacji, że Twoja kwota przekroczyłaby wyżej określone limity to  zawsze możesz złożyć skargę na działania komornika wraz z domaganiem się zwrotu niesprawiedliwie zasięgniętego świadczenia.

Podsumowanie!

Koniec roku to doskonały czas do wielkich podsumowań i refleksji! Dlatego musisz zapamiętać, że wynagrodzenie za pracę, a zasiłek L4 to dwa niezależne od siebie prawa! I TAK – mogą być egzekwowane.

Wolna od zajęcia komorniczego jest jedynie minimalna kwota wynagrodzenia. W innych przypadkach egzekutor musi prowadzić swoje postępowanie w granicach zakreślonych w kodeksie pracy.

Mamy zatem nadzieję, że obie strony “konfliktu” dojdą do obopólnego porozumienia, które nie wpłynie radykalnie na pogorszenie stosunków między nimi, a przede wszystkim nie pogorszą radykalnie sytuacji finansowej dłużnika.

4.2/5 - (32 votes)