Kwestia abonamentu radiowo-telewizyjnego od lat jest przedmiotem wielu kontrowersji i nieporozumień. Wielu nie jest pewnych do końca kiedy należy go płacić, w jakiej kwocie powinien on być opłacany, w jaki sposób lub kto w ogóle jest objęty takim obowiązkiem. Co gorsze, nieopłacanie abonamentu może wprowadzić w długi. Kiedy następuje przedawnienie długu za abonament RTV i kogo to dotyczy? Sprawdźmy.

abonament RTV

Polska należy do grona państw, które nakładają na większość pełnoletnich obywateli obowiązek rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych, za które należy odprowadzić stosowny podatek. Jest on powszechnie znany jako abonament RTV, który od lat budzi spore kontrowersje. Ze wpływów z tej opłaty finansowane są bowiem w istotnej części media publiczne, czyli m.in. Telewizja Polska i Polskie Radio. Te od lat budzą kontrowersje. Wielu wytyka państwowym mediom różne niedociągnięcia, naruszenia i błędy.

Co za tym idzie, wiele osób podważa sens istnienia abonamentu RTV, niekiedy chwaląc się, że świadomie uchylają się od uiszczania tego typu opłat. Dla kontrastu, przeplatają się takie informacje z doniesieniami o przypadkach, w których konsumenci otrzymują informacje o zaległościach z powodu nieopłacania opłat abonamentowych. Takie zaległości, teoretycznie, są dużym kłopotem – to w końcu dług, za którego nieregulowanie można ponieść konsekwencje.

Abonament RTV – jaka jest podstawa prawna i ile wynosi?

Nim skupimy się na informacjach związanych z konsekwencjami nierealizowania opłat abonamentowych, warto przedstawić informacje na temat teoretycznych regulacji związanych z abonamentem RTV. W obecnym kształcie, podstawą prawną jest Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 20051. Jak tłumaczy już jej pierwszy artykuł2, celem pobierania opłaty abonamentowej jest realizacja misji publicznej radiofonii i telewizjiAbonament RTV pobiera się za każdy odbiornik telewizyjny i radiofoniczny. Ustawodawca przyjmuje tutaj założenie, że każdy np. telewizor, który umożliwia natychmiastową emisję programu, jest traktowany jako objęty opłatą.

Jeżeli w gospodarstwie domowym pojawi się odbiornik telewizyjny, radiowy lub oba na raz, to pozostaje 14 dni (2 tygodnie) na zgłoszenie tego faktu. Wówczas zostaje się zarejestrowanym jako użytkownik abonamentowy i od kolejnego miesiąca uiszcza się należne opłaty.

Duże znaczenie w kontekście zasad związanych z abonamentem radiowo-telewizyjnym mają wydawane co roku rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Określają one bieżącą stawkę opłaty abonamentowej, jaką objęte nią osoby są zobowiązane regularnie opłacać. W 2018 roku, abonament musi płacić zobowiązane gospodarstwo domowe w wymiarze comiesięcznym, maksymalnie do 25 dnia danego miesiąca. Abonament RTV należy przekazywać pod postacią przelewu, elektronicznego lub pocztowego, na numer konta Poczty Polskiej.

Wysokość opłaty abonamentowej prezentuje się następująco:

 • 22 złotych 70 groszy za każdy miesiąc, jeżeli w gospodarstwie domowym jest odbiornik telewizyjny i radiowy.
 • 7 złotych miesięcznie, jeżeli w gospodarstwie domowym jest tylko odbiornik radiowy.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Istnieją prawnie określone przypadki, w których można zostać zwolnionym z obowiązku płacenia abonamentu RTV.Określa to rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 roku3, które określa sytuacje, w których podlega się wyłączeniu.

 • Abonament RTV nie dotyczy osób, które ukończyły 60. rok życia i mają prawo do emerytury. Istnieje jednak warunek – ich miesięczne świadczenie emerytalne nie może wynosić więcej niż 50% (połowa) aktualnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego podawanego przez GUS.
 • Opłat nie musi ponosić osoba, która osiągnie 75. rok życia.
 • Z regulowania opłat abonamentowych zwolnieni są też zaliczeni do pierwszej grupy inwalidzkiej.
 • Abonament RTV nie obejmuje też osób, które mają status inwalidy wojennego lub wojskowego.
 • Osoba, która przestała posiadać odbiornik radiowy, telewizyjny lub oba na raz. Powinna jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2014 roku istnieje obowiązek zgłoszenia tego i dokonania wyrejestrowania wszystkich urządzeń.

To jeszcze nie wszystko. Jeżeli uważa się, że na skutek wyżej przytoczonych uwarunkowań ma się prawo ubiegać o zwolnienie z opłacania abonamentu, należy złożyć stosowny wniosek. Podobnie jak w przypadku kierowania przelewów, także i wniosek o uchylenie obowiązku płacenia abonamentu należy złożyć w urzędzie pocztowym. Do dokumentu niezbędne jest załączenie stosownych formalności potwierdzających, że ma się zgodnie z prawem prawo do zwolnienia z opłat.

Jeżeli nie należy się do żadnej z wyżej wymienionych grup, chcąc zarazem nie płacić abonamentu z innych poważnych przyczyn jak np. utrata pracy itd., również można spróbować złożyć wniosek. Nawet załączając odpowiednie formularze nie ma jednak gwarancji, że spotka się on z pozytywną odpowiedzią.

Jakie są konsekwencje niepłacenia abonamentu RTV? Jak sprawdzić, czy ma się dług?

Podobnie jak w przypadku uchylania się od obowiązku innych prawnie nałożonych opłat, jak np. poszczególnych podatków, także i za unikanie płacenia abonamentu teoretycznie przysługują kary. Jest to w końcu danina, którą należy regularnie uiszczać – jeżeli nie należy się do któreś z wcześniej przytoczonych grup podlegających wyłączeniu. W maksymalnym wymiarze, kara za niewnoszenie opłat abonamentowych może wynieść maksymalnie 30-krotność miesięcznej opłaty za ostatni rok. Obecnie jest to 610 złotych 10 groszy.

Jeżeli nie jest się pewnym, czy posiada się jakiekolwiek długi z powodu niepłacenia abonamentu RTV, warto skontaktować się z biurem informacji Poczty Polskiej.

 • Należy zadzwonić między poniedziałkiem a piątkiem, między 8:00 rano a 20:00 wieczorem na numer telefonu  (+48) 43 842 06 06.
 • Powinno się przedstawić swoje dane osobowe, czyli imię i nazwisko.

To powinno wystarczyć do zasięgnięcia informacji o posiadaniu ewentualnego zadłużenia za abonament RTV.

Co zrobić, gdy otrzymamy wezwanie do zapłaty za abonament RTV?

Choć wiele osób podchodzi do kwestii regulowania opłat za abonament w sposób pobłażliwy lub lekceważący, to niestety – kompetentne organy na bieżąco monitorują sytuację z wpływami. Jeżeli okaże się, że dane gospodarstwo domowe nie wnosi należnych opłat lub przestało je wnosić, to najczęściej pierwszym krokiem jest wysłanie pocztą pisemnego wezwania do zapłaty. Zwraca się w nim z prośbą o uregulowanie wszystkich zaległych opłat na wskazany numer rachunku Poczty Polskiej. Jak postępować, jeżeli w naszej skrzynce pocztowej znajdziemy opisywany rodzaj wezwania do zapłaty?

 • Warto sprawdzić ile poszczególnych opłaty nie zostało uregulowanych – w jakim przedziale czasowym i w jakim momencie, zdaniem poczty, ustały wpływy.
 • Należy też przeliczyć, czy podana kwota długu abonamentowego została przedstawiona prawidłowo i czy przy obliczeniach nie dokonano błędów.
 • Zalecamy w odpowiedzi zwrócić się do Poczty Polskiej, aby przedstawiła obszerną dokumentację, która daje podstawy do nałożenia kary za niepłacenie abonamentu.
 • Jeżeli nie posiadamy już odbiorników telewizyjnych lub radiowych, należy się upewnić, czy dokonaliśmy obowiązku wyrejestrowania odbiornika. Bez tego, Poczta nie wie, że nie mamy już podstaw do płacenia abonamentu.
 • Warto też upewnić się, czy dług abonamentowy nie uległ przedawnieniu. Kiedy ono następuje? O tym niżej.

Abonament RTV – kiedy następuje przedawnienie?

Abonament radiowo-telewizyjny, podobnie jak wiele innych rodzajów długów, może naturalnie ulec przedawnieniu. Początkowo, szukanie informacji na temat terminu pojawienia się przedawnienia nie wygląda optymistycznie. Przytoczona wcześniej Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku nie określa precyzyjnie, ile czasu musi minąć, zanim zaległe opłaty abonamentowe zostaną umorzone. Tutaj z pomocą przychodzi jednak sądowe orzecznictwo.

Jak przeczytać można w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 lipca 2012 r. (sprawa I SA/GI 21012)4, opłaty abonamentowe traktowane są przez pryzmat Ordynacji podatkowej. Sąd powołał się tutaj na drugi paragraf artykułu numer 2 i idący za tym artykuł 705. W ten sposób, przedawnienie długów wynikających z niepłacenia abonamentu pojawia się najwcześniej po 5 latach od ostatniego dnia roku, w którym należało uiścić płatność.

W obecnym wymiarze czasu, czyli w momencie pisania tego artykułu – pod koniec lipca 2019 roku, przedawnieniu mogą ulec najwcześniej zaległości abonamentowe, które pojawiły się w 2014 roku. Otrzymując od poczty polskiej wezwanie do zapłaty, warto zatem zawsze upewnić się, kiedy upłynął termin płatności. Na skutek bałaganu w dokumentach lub innych zawirowań, może się bowiem okazać, że otrzyma się pismo nieaktualne i niewiążące. Gdy upływa termin przedawnienia, znika obowiązek uiszczenia opłaty.

Warto pamiętać, że nawet, jeżeli dług abonamentowy uległ przedawnieniu, to powinno się o tym poinformować Pocztę Polską. Podobnie wygląda sprawa z sytuacjami, w których do zapłaty wezwano osoby, które nie mają już np. telewizora. Wówczas, należy w odpowiedzi na wezwanie przedstawić argumenty na swoją obronę i uzasadnić swoje stanowisko. Teoretycznie, taka odpowiedź powinna zostać uznana za wystarczająca do tzw. umorzenie długu za abonament RTV.

Umorzenie długu za abonament RTV – kiedy może nastąpić? Wniosek

Jeżeli nie dopatrujemy się w wyżej przytoczonych okolicznościach argumentów zbieżnych z naszą sytuacją, spróbować rozłożyć dług na raty lub nawet zwrócić się o anulowanie długu. Trzeba przedstawić jednak obszerną i rzetelną argumentację. Może to być np. zaświadczenie o niskich zarobkach, dokumentacja leczenia po wypadku, akt zgonu żywiciela rodziny, dokumentacja po ciężkim zachorowaniu i wiele wiele innych sytuacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma kompetencje do rozpatrywania wniosków o umorzenie i przychylania się do nich w szczególnych przypadkach. Chodzi tutaj właśnie o okoliczności, gdy konsument jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Innymi okolicznościami może też inne, szczególne przypadki losowe.

Podobnie wygląda ubieganie się o rozbicie długu za abonament RTV na raty. Jak tego dokonać? Należy sporządzić stosowny wniosek.

 • Należy go odpowiednio zatytułować, precyzując, czy ubiega się o rozłożenie na raty lub też całkowite umorzenie długu.
 • Dalej, trzeba przedstawić swoje szczegółowe dane osobowe. Kolejno, imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
 • Następnie, należy uargumentować, dlaczego zwraca się z omawianą prośbą do KRRiT i jakie występują za tym przesłanki.
 • Do wniosku należy dołączyć skany odpowiednich dokumentów, które potwierdzają trudną sytuację konsumenta.
 • Wniosek należy opatrzyć datą i miejscem, gdzie został on sporządzony.
 • Na koniec nie może zabraknąć czytelnego podpisu osoby, która wnioskuje o rozłożenie na raty/umorzenie w imieniu całego gospodarstwa domowego.
Źródła:
 1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050850728
 2. https://www.arslege.pl/ustawa-o-oplatach-abonamentowych/k652/
 3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100290152
 4. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-gl-210-12,egzekucja_swiadczen_pienieznych_egzekucyjne_postepowanie,f1c1e0.html
 5. https://www.arslege.pl/przedawnienie-zobowiazania-podatkowego/k38/a15966/

Czytaj także: Zaświadczenie o niekaralności