windykacja należności

Coraz więcej osób boryka się z problemami finansowymi. Część z nich popada w kłopoty finansowe i nie wie jak sobie z nimi poradzić. W takiej sytuacji może zdarzyć się, że skontaktuje się z nami windykator. Jak się wtedy zachować? Czy należy bać się firm windykacyjnych?

Co może windykator?

Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest podkreślenie faktu, że windykator to nie komornik. Zakres jego możliwości w stosunku do komornika jest znacznie węższy. Nie posiada on, żadnych środków przymusu mogących przymusić dłużnika do uregulowania należności. Rolą windykatora jest dojście do porozumienia z dłużnikiem poprzez negocjacje a następnie, doprowadzenie do ugody, celem odzyskania długu. Jedną z takich form porozumienia jest na przykład rozłożenie należności na raty. Windykator zawsze działa w imieniu wierzyciela, w związku z tym na takie same uprawienia jak wierzyciel. Może próbować skontaktować się z dłużnikiem, jednak to od osoby zadłużonej zależy czy te kroki odniosą skutek. Osoba zadłużona nie ma obowiązku odbierania telefonu ani wpuszczania do domu windykatora. Jeśli wiec te działania będą bezowocne, jedyne co może zrobić windykator to wysłanie pisemnego zawiadomienia. Dopiero po wyczerpaniu tej drogi, windykator może wnioskować o wszczęcie postępowania sądowo – egzekucyjnego.

Po uprawomocnieniu się wyroku Sądu (lub po udzieleniu zabezpieczenia przez Sąd) oraz po uzyskaniu klauzuli wykonalności, wierzyciel może udać się do komornika sądowego i dopiero on, ma prawo, między innymi zajmować rzeczy dłużnika, rachunki bankowe itp.
Do do zasady windykator ma więc takie sama możliwości działania jak wierzyciel.

Czego nie może robić windykator?

Windykator nie ma prawa grozić dłużnikowi. Straszenie wejściem do mieszkania i zajęciem rzeczy jest bezprawne i niedopuszczalne. Tak samo grożenie sądem, licytacją majątku, prokuraturą czy policją. Windykator nie ma prawa nachodzić dłużnika w domu czy w pracy.
Wymienione powyżej działania są wykroczeniem a czasami nawet przestępstwem. Windykatorom nie wolno też bez zgody dłużnika wchodzić do jego domu pod pretekstem „oszacowania” majątku dłużnika.
Dłużnik ma prawo do zachowania tajemnicy na temat jego sytuacji finansowej, windykator nie ma więc prawa rozmawiać o problemach dłużnika z osobami trzecimi, jak na przykład sąsiadami, współpracownikami. Podobnie sprawa wygląda z wysyłaniem monitów do pracy; jakakolwiek próba poinformowania pracodawcy o sytuacji finansowej dłużnika, jest złamaniem tajemnicy finansowej.
Warto pamiętać, że windykator nie ma możliwości wpisania dłużnika na jakąkolwiek listę osób zadłużonych a jeśli windykator z premedytacją wprowadza w błąd, co do okoliczności oraz konsekwencji prawdopodobnie dopuszcza się przestępstwa i może za to zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Prawa i obowiązki dłużnika

Aby nie dać się oszukać nieuczciwemu windykatorowi, najlepiej poznać swoje prawa i obowiązki. W sytuacji gdy windykator naruszy normy prawa, osoba poszkodowana powinna bez zbędnej zwłoki zawiadomić policję lub złożyć doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Można też niezależnie od tego złożyć reklamacje do firmy w której nieuczciwy windykator jest zatrudniony i zażądać zaprzestania bezprawnych działań. Warto poinformować też o takich praktykach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podstawowy obowiązek dłużnika- spłata

Bezsporne jest stwierdzenie, ze wszystkie zobowiązania finansowe należy spłacać. W treści podpisanej umowy kredytowej czy pożyczkowej dłużnik, zobowiązuje się do regularnej spłaty zobowiązania terminach określonych z góry oraz w określonej wysokości. Do przestrzegania tych zapisów zobligowana jest nie tylko osoba zaciągająca zobowiązanie ale też wierzyciel. Nie ma on prawa, żądać wcześniejszej spłaty należności, chyba że przypadek taki został zastrzeżony w umowie. W sytuacji opóźnień w spłacie długu wierzyciel ma prawo doliczenia odsetek za zwłokę.

Prawa dłużnika

Każda osoba posiadająca niespłacone zobowiązania finansowe ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat swojego zadłużenia. Wierzyciel zobowiązany jest do ujawnienia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej sprawy z wyszczególnionymi informacjami dot. wysokości zobowiązania oraz naliczonych odsetek, a także z terminami płatności rat, wysokością opłat dodatkowych wynikających z umowy, opłat windykacyjnych oraz kar umownych. Warto sprawdzić również czy egzekwowana należność nie uległa przedawnieniu, ponieważ terminy przedawnienia, zależnie od zobowiązania, wynoszą 3 lub 10 lat.

Prawo do zachowania prywatności

Wierzyciel czy windykator nie ma prawa naruszać prywatności dłużnika.
Przekroczeniem uprawnień będzie więc nachodzenie dłużnika w domu, zakładzie pracy, informowanie osób trzecich o stanie zadłużenia- każde z tych zachowań może zostać uznane za czyn karalny. Jest to tak zwane prawo do ochrony dobrego imienia i tajemnicy finansowej.
W przypadku, gdy dłużnik obciążony jest kilkoma niespłaconymi zobowiązaniami do niego należy decyzja, który dług będzie spłacał jako pierwszy. Ani wierzyciel ani windykator nie ma prawa narzucać dłużnikowi kolejności zwrotu.
W przypadku gdy sytuacja finansowa dłużnika, będzie bardzo zła i nie będzie rokowała nadziei na poprawę, a kwoty zaciągniętych zobowiązań, znacząco przewyższą możliwości spłaty, dłużnik może zwrócić się do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednak jest to już ostateczność.

Dłużnik ma również prawo aby oświadczyć windykatorowi, że nie życzy sobie kontaktów z firmą windykacyjną i kwestionuje wysokość lub zasadność spłaty, wtedy windykatorowi nie pozostaje nic innego jak wniesienie sprawy do sądu i dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku, może udać się do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Warto jednak pamiętać, że komornik ma znacznie szersze kompetencje niż windykator i on już nie będzie dążył do polubownego załatwienia sprawy. Komornik ma prawo zająć wynagrodzenie dłużnika, jego konta bankowe a także ruchomości i nieruchomości należące do niego.

Prawo do wniesienia skargi na czynności wierzyciela

W wyjątkowych sytuacjach gdy wierzyciel narusza prawo i na przykład próbuje oszukać dłużnika co do swoich uprawnień istnieje możliwość zaskarżenia jego czynności do prokuratury.

W każdym przypadku zawsze najlepszym wyjściem jest próba porozumienia się z windykatorem i dojście do porozumienia, co do terminów i wysokości spłacanej należności. Jednak jeśli polubowne załatwienie sprawy jest niemożliwe, dłużnik musi mieć świadomość swoich praw i obowiązków.