Jak przebiega egzekucja komornicza

Niespłacanie zobowiązań finansowych zawsze prowadzi do poważnych problemów, które generują spór z wierzycielem. Kłopoty z płynnością finansową i brakiem możliwości spłacania długów otwierają całą długą drogę, na której końcu może stać egzekucja komornicza. Wbrew jednak powszechnej opinii, nie stanowi ona decyzji samego komornika i jest ostatecznością. Jak przebiega taka egzekucja oraz co może zająć komornik? W jakie prawa jest uzbrojony, a kiedy przekracza swoje uprawnienia?

Czym jest egzekucja komornicza?

Posługując się najbardziej prostą definicją egzekucji komorniczej, należy stwierdzić, że jest to zajęcie majątku dłużnika na rzecz jego zobowiązań, jakiego dokonuje urzędnik komorniczy. Jego zadaniem jest ściągnięcie długu na rzecz wierzyciela i na jego wyraźną prośbę lub zabezpieczenia mienia, którego wartość może rekompensować brak spłaconego zobowiązania finansowego. Nie znaczy to jednak, że to komornik decyduje o tym co i kiedy zarekwiruje. Urzędnicy często nadużywają swoich praw bazując na nieznajomości kodeksu dłużników.

Komornik owszem działa przy sądzie rejonowym i jego zadaniem jest zarekwirowanie majątku, jednak o tym czy może tego dokonać decyduje tylko sąd. Egzekucja komornicza może być przeprowadzona jedynie wtedy, kiedy wierzyciel dysponuje tytułem egzekucyjnym, a więc postanowieniem sądowym orzekającym zajęcie majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. Proces ten stanowi także ostateczność. Zazwyczaj sądy dążą do zaprowadzenia ugody w ramach tzw. mediacji. Jej celem jest ustanowienie nowych zasad spłacania zobowiązania, któremu podoła dłużnik, a które będą jednocześnie szansą na odzyskanie swoich należności przez wierzyciela.

Komornik jedynie wykonuje

Najważniejszym aspektem prawnym, jaki powinien przyswoić sobie dłużnik, który przeżywa kłopoty i przestał spłacać swoje zobowiązania, jest fakt, że komornik o niczym nie decyduje. Zanim zostanie wydany wyrok sądowy orzekający o tytule egzekucyjnym lub wezwaniu do zapłaty, komornik nie ma nawet prawa wejść do domu dłużnika, o ile ten dobrowolnie nie postanowi, że go wpuści. Komornik nawet nie powinien się kontaktować z dłużnikiem w imieniu wierzyciela. Wszelkie próby nawiązania rozmowy czy odwiedziny bez wyraźnej zgody i woli dłużnika, traktowane są jako komornicze nadużycia o charakterze zastraszania strony zadłużonej.

Urząd komorniczy sprawuje jedynie siłę wykonawczą, która pomaga wprowadzić w życie i wyegzekwować postanowienia sądu. W przypadku kiedy wierzyciel uzyska w drodze sądowego wyroku tytuł egzekucyjny, dłużnik jest zobowiązany do wpuszczenia komornika do domu oraz zezwolenia mu dokonania przeszukania, także w miejscach intymnych jak w schowku na bieliznę, kieszeniach czy pościeli. Jeżeli dłużnik bywa nieobecny, komornik ma prawo dokonać otwarcia lokalu przy pomocy ślusarza. Stawianie oporu przez dłużnika, kiedy komornik dokonuje egzekucji zgodnie z prawem, może zostać dodatkowo ukarane przez sąd. Warto jednak pamiętać, że każda egzekucja komornicza może mieć miejsce jedynie wtedy, kiedy jest poprzedzona nakazem sądowym.

Co może zająć komornik?

Duże wątpliwości budzi zagadnienie dotyczące tego, co może zająć komornik, a czego nie ma prawa zarekwirować. Dobrem, które komornik może zająć jest wynagrodzenie dłużnika. Egzekucji jednak nie podlega cała kwota. Jej wysokość jest zależna od rodzaju postępowania wierzytelnego. Jeżeli dług jest spowodowany nieopłacaniem zobowiązań alimentacyjnych, egzekucji podlega 3/5 kwoty stanowiącej miesięczne wynagrodzenie dłużnika. We wszystkich innych postępowaniach, maksymalna kwota egzekucji wynosi 50% wynagrodzenia. Komornik ma prawo wystąpić do pracodawcy z żądaniem ustawienia procedury automatycznego potrącenia zasądzonej kwoty i przelewania jej na wskazane konto. Najczęstszym przedmiotem egzekucji komorniczych bywają ruchomości. Wśród nich należy wymienić takie przedmioty jak: sprzęt rtv i agd, wszelkie pojazdy mechaniczne, biżuteria, wyposażenie mieszkania. Komornik ma również prawo do objęcia czynnościami egzekucyjnymi nieruchomości, w szczególności działek, domów i garaży.

Egzekucja ma ograniczenia

Nawet, kiedy sąd wyda wyrok o egzekucji majątku dłużnika, nie znaczy to, że komornik może zagarnąć wszystko, czego zechce. Decyduje o tym sąd i wierzyciel, ale nawet wydana decyzja ma swoje ograniczenia. Przepisy prawa mówią bowiem, że dłużnik i jego rodzina nie może w wyniku przeprowadzonej egzekucji zostać bez środków do życia. Zarekwirowaniu nie podlegają niezbędne przedmioty codziennego użytku takie, jak: pościel, bielizna, ubranie czy strój służbowy lub mundur. Komornik nie ma także prawa zagarnąć przedmiotów i narzędzi, które służą do wykonywania pracy zarobkowej warunkującej utrzymanie dłużnika i jego rodziny. Wyłączone są także zapasy żywności na okres jednego miesiąca. W przypadku gospodarstw rolnych egzekucji nie podpadają zwierzęta, które zapewniają wyżywienie: jedna krowa, dwie kozy lub trzy owce. Komornik nie ma prawa także poddać egzekucji przedmiotów służących do religijnych praktyk, papierów i dokumentów osobistych oraz materiałów niezbędnych do nauki. Wyłączone są także lekarstwa.

Kiedy mienie nie należy do dłużnika?

Emocje budzi sytuacja, kiedy komornik dokona egzekucji dobra, które nie jest własnością dłużnika. Ma do tego prawo. W gestii jego obowiązków nie leży bowiem osądzanie sytuacji prawnej mienia. Komornik jest uposażony do egzekucji dóbr znajdujących się we władaniu dłużnika, a zatem również i tych, do których nie posiada on prawa własności. Obowiązkiem dłużnika, który jest obecny podczas egzekucji jest bieżące poinformowanie komornika o tym, kto jest rzeczywistym właścicielem zarekwirowanego mienia oraz podanie danych kontaktowych. W przypadku nieobecności dłużnika podczas czynności komorniczych, jest on zobowiązany do pisemnego poinformowanie komornika na podstawie danych zebranych z otrzymanego odpisu protokołu zagarniętego mienia. Obowiązkiem komornika jest z kolei skontaktowanie się z prawnym właścicielem mienia, które zostało poddane egzekucji komorniczej. Właściciel zarekwirowanego mienia, który nie jest dłużnikiem, może żądać zwolnienia dóbr z egzekucji jedynie na drodze sądowej.

Sprawdź również: Pożyczki z komornikiem dla zadłużonych